سوالات / راهنما

راهنمای باکارات

 اين بازى آسان ترين بازى كازينو است اما به دليل سادگى محبوبيت و جذابيتى بين مردم دارد اين بازى بين دو طرف بازيكن و ديلر انجام مى شود.

هدف از بازى باكارات به طور ساده اين است كه پيش بينى كنيد دست كدام يك بانكر يا بازيكن به عدد ٩ نزديك تر است يا مساوى (tie) مى باشد ديلر به هر كدام دو كارت مى دهد (ممكن است كارت سوم نيز داده شود) كه ارزش كارت ها مشخص شده و برنده اعلام مى شود.
 

امتياز كارت ها:

شاه ، ملكه ، سرباز ، ١٠ همه اين كارت ها صفر امتياز دارند.
آس، یک امتياز دارد.
اعداد ٢ تا ٩ امتياز خودشان يعنى عدد درج شده روى كارت را دارند.

ارزش دست با جمع امتياز ها مشخص مى شود.اگر جمع شمارش بيشتر از ١٠ شد ١٠ تا از آن كم مى شود تا ارزش دست ها مشخص شود. 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-173180192-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-173180192-1'); </script>